"Tetteitek,szavaitok visszaszálnak rátok"Nazareti Jézus

Jézus Krisztus evangéliuma Lukács 

 A tizenkettõ kiválasztása. Azokban a napokban fölment egy hegyre, hogy imádkozzék. Az egész éjszakát Isten imádásában töltötte. 

Másnap magához hívta tanítványait és kiválasztott közülük tizenkettõt, akiket apostoloknak nevezett: 
 Simont, akit Pétemek hívott, és testvérét Andrást, Jakabot és Jánost, Fülöpöt és Bertalant, 
Mátét és Tamást, Jakabot Alfeus fiát és a buzgó Simont, 
Júdást Jakab testvérét, és karióti Júdást, aki késõbb elárulta õt. 
 A hegyi beszéd. Azután lement velük és egy sík mezõn megállt. Ott nagy csoport tanítvány sereglett köréje és hatalmas tömeg vette körül Júdeából, Jeruzsálembõl, Tírusz és Szidon tengermellékérõl. 
Ezek azért gyûltek össze, hogy hallgassák õt és gyógyulást nyerjenek betegségükbõl. Meggyógyultak azok is, akiket tisztátalan lelkek gyötörtek. 
Az egész tömeg érinteni akarta õt, mert erõ áradt ki belõle, és mindenkit meggyógyított. 
 Akkor tekintetét tanítványaira emelte és így szólt: 

 "Boldogok vagytok ti szegények! Tiétek az Isten országa. 
Boldogok, akik most éheztek! Majd bõvelkedni fogtok. 
 Boldogok, akik most sírtok! Sírástok nevetésre fordul. 
Boldogok vagytok, ha gyûlölnek az emberek, ha kiközösítenek és szidalmaznak titeket, ha rossz hírbe hoznak az Emberfiáért! 
Örüljetek azon a napon és ujjongjatok: jutalmatok nagy lesz a mennyben. Atyáik éppen így bántak a prófétákkal. 
 De jaj nektek, gazdagok! Már megkaptátok vigasztokat. 
Jaj nektek, akik jóllaktatok! Majd éhezni fogtok. 
 Jaj nektek, akik most nevettek! Keseregni és sírni fogtok. 
Jaj, ha az emberek hízelegnek nektek! Atyáik éppen így tettek a hamis prófétákkal. 
Ellenségszeretet. Nektek, hallgatóimnak, azonban azt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, 
áldjátok átkozóitokat és imádkozzatok rágalmazóitokért. 
Ha megütik arcod jobb felét, fordítsd oda a balt is. Ha elveszik a köpenyedet, add oda a köntösödet is. 
Ha kérnek tõled, adj, és ha elveszik ami a tiéd, ne követeld vissza. 
Úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek bánjanak. 
 
Ha azokat szeretitek csak, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmat érdemeltek? Hiszen a bûnösök is szeretik azokat, akik õket szeretik. 
 
És ha csak jótevõitekkel tesztek jót micsoda jutalmat érdemeltek? Ezt a bûnösök is megteszik. 
 
És ha azoknak adtok kölcsönt, akiktõl visszafizetést reméltek, micsoda jutalmat érdemeltek? Hiszen a bûnösök is kölcsönöznek bûnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. 
 
Szeressétek inkább ellenségeiteket! Tegyetek jót és kölcsönözzetek, anélkül hogy valamit is visszavárnátok. Akkor nagy lesz jutalmatok s a Magasságbeli fiai lesztek, mert õ jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt. 
 
Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas. 
 Vakmerõ ítélet. Ne ítéljetek, hogy meg ne ítéljenek. El ne ítéljetek senkit, hogy titeket se ítéljenek el. Bocsássatok meg és nektek is megbocsátanak. 
 
Adjatok és adnak majd nektek is: jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek is." 
Hasonlatot is mondott nekik: "Vezethet-e vak világtalant? Nem esik-e mindkettõ gödörbe? 
Nem különb a tanítvány mesterénél, mert ha eléri tökéletességét, olyan lesz, mint a mestere. 
Mit nézed a szálkát felebarátod szemében, a magad szemében pedig nem veszed észre a gerendát? 
 
Hogyan mondhatod felebarátodnak: testvér, hadd vegyem ki szemedbõl a szálkát! - holott tulajdon szemedben nem látod meg a gerendát. Képmutató! Vesd ki elõbb a magad szemébõl a gerendát és csak aztán törõdjél azzal, hogy kivedd a szálkát felebarátod szemébõl. 
 
Nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt teremne, és nincsen rossz fa, amely jó gyümölcsöt hozna. 
Minden fát gyümölcsérõl ismerünk meg. Tövisrõl nem szednek fügét és csipkebokorról nem szüretelnek szõlõt. 
A jó ember szívének jó kincsébõl jót hoz elõ, a rossz ellenben rossz kincsébõl rosszat hoz elõ, hiszen a szív bõségébõl szól a száj. 
 
 A sziklára épített ház. Mit mondjátok nekem: Uram, Uram! - és nem teszitek, amit mondok. 
Megmondom nektek kihez hasonlít, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat és tettekre is váltja. 
Hasonlít ahhoz a házépítõ emberhez, aki mélyre ásott és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, árja rázúdult a házra, de nem tudta összedönteni, mert jó alapra épült. 
Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül a puszta földre építette. Mikor rázúdult az árvíz, háza azonnal összedõlt és romhalmazzá vált."

Szakértőink várják Önöket !